Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

a) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

BETA MEDİKAL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. olarak (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan kapsamda ve KVKK ile sair mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu doğrultuda kişisel verileriniz tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilecek, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, değiştirilecek, yeniden düzenlenecek, açıklanacak, aktarılacak, devralınacak, elde edilebilir hâle getirilecek, sınıflandırılacak, üçüncü kişi ya da kurumlara aktarılacak, yurtdışına transfer edilecektir.

b) Kişisel Veri İşleme Amaç ve Şartları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası; satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası; sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, iş başvuru yapmanız halinde değerlendirme yapılması, ürün ve hizmetlere dair kalite takibinin sağlanması; tedarik edilen ürünlerin takibi; Şirketimizden bilgi talep etmeniz halinde sizinle irtibat kurulması; ürün yahut hizmet satın almanız halinde bu satış yahut hizmet sözleşmesinin ifası; amaçlarıyla sözleşmenin kuruluşu ve doğrudan ifası için gerekli olma ve meşru menfaat şartlarıyla; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası; amaçlarıyla açık rıza şartıyla; çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaç ve şartıyla, Şirketimizi ziyaret ettiğinizde güvenliğin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi; lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla meşru menfaat şartıyla, finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; hukuk işlerinin takibi; Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası; amaçlarıyla kanunlarda açıkça öngörülme, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve meşru menfaat şartlarıyla işlenir.

c) Kişisel Veri Aktarma Amaç ve Şartları, Aktarılan Kişiler

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin/kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini; amaçlarıyla sözleşmenin kuruluşu ve doğrudan ifası için gerekli olma ve meşru menfaat şartlarıyla; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi amacıyla açık rıza şartıyla; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla meşru menfaat şartıyla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılır.

d) Yurtdışına Aktarım

Dijital vasıtalar üzerinden kurulan iletişimlerde kişisel verileriniz yurtdışında bulunan sunuculara aktarılmaktadır. Her durumda verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği güvenli ülkelerde tutulacaktır.

e) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından; Şirketimiz ile sair şekillerde irtibata geçmeniz, Şirketimiz ile aranızda bir sözleşme ilişkisinin kurulması ve ifası, Şirketimizi ziyaret etmeniz, ticari faaliyet amacıyla irtibata geçmemiz için üçüncü kişilerce bilgilerinizin tarafımıza iletilmesi, fuar, eğitim, konferans gibi organizasyonlarda bilgi paylaşımı yapılması yöntemleriyle Şirketimizin ticari amacı çerçevesinde farklı kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz ürün ile hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır.

f) Kişisel Verilerinizin Muhafaza Edileceği Süre

KVKK’ya uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Şirket’imiz tarafından KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir. Kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren; mali müşavirlik, bağımsız denetim mevzuatı, SPK, TTK başta olmak üzere her türlü mevzuat kapsamındaki sorumluluklarımız saklıdır.

g) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız ve Başvurunuz

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak:

Bilgi Edinme / Öğrenme Hakkı: İlgili kişilerin kişisel verilerinin veri sorumlusu tarafından kayıt altına alınıp alınmadığı, alınıyor ise neler olduğunu öğrenme hakkı, bunların uygun yöntemlerle onaylı olarak ibrazı dâhil bunlara erişim hakkı ile bunların kayıt altına alınma amaçları ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını, bunların üçüncü gerçek ve tüzel kişilere, ve/veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenme hakkı,
Düzeltme Hakkı: Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların aktarılan kişiler tarafından dahi düzeltilmesini isteme,
İmha Hakkı: Kişisel verilerinin, bunların aktarılan kişiler tarafından dahi hukuka uygun şekilde imhasını isteme,
Sonuca İtiraz Hakkı: Kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ilgili kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde sonuca itiraz etme,
Zararın Giderilmesini İsteme Hakkı: İlgili kişilerin kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları hâlinde zararın giderilmesini isteme, haklarına sahipsiniz.

İlgili kişi olarak, bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceğini bildiririz. Başvurunuza, Şirket’imiz tarafından KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekli ve usuli şartlar sağlanarak cevap verilecektir.

KVKK’nın 11. Maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma doğrultusundaki talebinizi “ORUÇREİS MAHALLESİ, TEKSTİLKENT CADDESİ, NO:12B/31 KOZA PLAZA KAT:3, 34235 ESENLER, İSTANBUL, TÜRKİYE” adresindeki şirketimize bizzat gelerek, noter aracılığı ile, iadeli taahhütlü mektup ile (iadeli taahhütlü mektupla yapılan başvurularda yazışma adresi şirket sisteminde kayıtlı değilse güvenlik gerekçesiyle Başvuru Sahibinin yazışma adresine yalnızca talebin olumlu ya da olumsuz karşılandığı bilgisi gönderilir), güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@beta-medikal.com adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda;